środa, 6 sierpnia 2014

Konferencja JPA w Katowicach

KPFK dr Piotr Rojek była organizatorem konferencji międzynarodowej sieci firm audytorskich JPA, której jest członkiem. Międzynarodowe spotkanie przyciągnęło ponad 40 uczestników, w tym przedstawicieli: Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, Włoch, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Luksemburga, Słowenii, Słowacji, Azerbejdżanu, Rosji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Podczas spotkania dzięki prezentacjom i prelegentom uczestnicy mogli zapoznać się z warunkami prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, systemem zachęt inwestycyjnych jak i analizą kluczowych danych makroekonomicznych, informacjami na temat specjalnych stref ekonomicznych oraz parków technologicznych. Zainteresowaniem w szczególności cieszyły się zagadnienia związane z sektorem BPO w Polsce, przede wszystkim na Śląsku. Wśród prelegentów znaleźli się:

- Magdalena Kolka – Wydział Obsługi Inwestorów Strategicznych Urzędu Miasta Katowice;
- Stanisław Cieśla – Manager do spraw Outsourcingu Strategicznego, IBM.


Poza powyższymi prezentacjami oraz kwestiami strategicznymi związanymi z życiem sieci zebrały się także komitety techniczne sieci JPA, tj. Tax Club i Corporate Finance Club. Wśród tematów widniejących w porządku obrad klubu podatkowego znalazła się prezentacja przedstawiająca charakterystykę systemu podatkowego w Polsce Pana Mariusza Jabłońskiego (KPFK) oraz prezentacja dotycząca zasad prowadzenia działalności w Polsce Pani Magdaleny Rojek (KPFK).   
Grupa JPA

Tax Club, Hotel Angelo

Bankiet w Hotelu Angelo

Jacques Potdevin, Prezes grupy JPA,
Magdalena Rojek KPFK

Patrycja Krawczyk, laureatka konkursu Akademickiej Fundacji Rachunkowości i Audytu dr Piotra Rojka; Padraic Ferguson JPA Brenson Lawlor DublinMagdalena Kolka, Wydział Obsługi Inwestycji Zagranicznych Urzędu Miasta Katowice


Stanisław Cieśla, Manager ds Outsourcingu Strategicznego, IBM
Uroczysta kolacja w Hotelu Monopol
Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych w 2014 roku po raz kolejny została uhonorowana Medalem Europejskim za usługi audytorskie. Uroczystość wręczenia medali miała miejsce w Teatrze Wielkim w Warszawie.
poniedziałek, 30 grudnia 2013

Szkolenie VAT


     AKADEMIA WIEDZY
  

Szanowni Państwo,
                                
                                 W 2014 r. przedsiębiorców czeka prawdziwa rewolucja w zakresie zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Zmiany te będą miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników.
Nowe przepisy dotyczą podstawowych obszarów, których znajomość jest konieczna do prawidłowego rozliczenia podatku. Przede wszystkim obejmą one zagadnienia dotyczące obowiązku podatkowego, zasad fakturowania, podstawy opodatkowania, odliczania podatku naliczonego.

Dla podatników niezwykle istotne jest to, że nowe przepisy będą wymagały zmian w pracy działów księgowych oraz w systemach finansowo-księgowych.

Jeśli chcą Państwo uniknąć problemów i pułapek związanych z zastosowaniem nowych przepisów zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówione zostaną m.in. poniższe zagadnienia:

Zmiany w zakresie obowiązku podatkowego
Moment powstania obowiązku podatkowego przestanie być zależny od momentu wystawienia faktury. Co do zasady, będzie on powstawał w chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Ponadto, większość obecnie obowiązujących przepisów dotyczących szczególnego momentu powstawania obowiązku podatkowego zostanie uchylona i zastąpiona nowymi regulacjami.

Zmiany w zakresie fakturowania
Najważniejszą zmianą odnośnie fakturowania, jaka wejdzie z dniem 1 stycznia 2014 r. będzie możliwość wystawienia faktury do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towaru /wykonania usługi oraz możliwość wystawienia faktury do 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru/wykonaniem usługi.

Zmiany dotyczące podstawy opodatkowania
Podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowi zapłatę. Podstawa opodatkowania będzie powiększana m.in. o koszty dodatkowe (np. prowizje, koszty opakowania i transport oraz koszt ubezpieczenia) pobierane przez dostawcę od nabywcy. Wprowadzone zostaną regulacje dotyczące tzw. refakturowania kosztów. Nowelizacja przewiduje także możliwość rozliczania niepotwierdzonych faktur korygujących – konieczne będzie jednak spełnienie określonych warunków.

Zmiany w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego
Prawo do odliczenia podatku naliczonego będzie powstawać w okresie, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do dostarczonych towarów lub świadczonych usług, nie wcześniej jednak niż w deklaracji podatkowej za okres, w którym faktura lub dokument celny został otrzymany przez nabywcę. Ważne będzie, aby odliczając podatek naliczony z faktury mieć pewność, że u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży udokumentowanej przedmiotową fakturą.
Nowe przepisy będą także warunkować prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od otrzymania faktury od sprzedawcy. Jeśli w ciągu 3 miesięcy faktura nie zostanie otrzymana, podatnik będzie obowiązany do dokonania odpowiedniej korekty – zmniejszenia odliczenia VAT. Skorygowanie zmniejszonego odliczenia podatku naliczonego będzie możliwe w okresie, w którym podatnik otrzyma fakturę.

Kontakt:
Aleksandra Gudwicz
Akademia Wiedzy KPFK dr Piotr Rojek
Ul. Konduktorska 33
40-155 Katowice
tel. (32) 783-74-00, kom. 606 922 700

Dla kogo:
Osoby posiadające podstawową wiedzę z zakresu podatku od towarów i usług, odpowiedzialne za kwestie finansowe i księgowe, w których zakresie obowiązków jest rozliczanie podatku od towarów
i usług.


Prowadzący:

Mariusz Jabłoński – Pracownik Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.
Były pracownik Izby Skarbowej w Katowicach oraz trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku
od towarów i usług. Doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwent Podyplomowych Studiów Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studiów podyplomowych
z rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Autor publikacji podatkowych, złożył
z wynikiem pozytywnym państwowy egzamin na doradcę podatkowego. 

Materiały:
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, które będą wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Materiały zostały przygotowane przez wykładowców.

Terminy szkolenia:
Proponujemy Państwu termin szkolenia – 10 stycznia 2014 roku.

Miejsce szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w sali wykładowej w siedzibie KPFK dr Piotr Rojek znajdującej się w Katowicach
przy ulicy Konduktorskiej 33.

Godziny szkolenia:
Szkolenia odbywać się będą od 9 do 14.30.

Koszt szkolenia:
- 390 zł netto dla jednej osoby
- 250 zł netto dla jednej osoby dla obecnych Klientów KPFK dr Piotr Rojek
- 290 zł netto dla jednej osoby dla Klientów, którzy  współpracowali z KPFK dr Piotr Rojek
- 250 zł netto dla jednej osoby w przypadku uczestnictwa, co najmniej dwóch osób z jednej firmy
 Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

Zgłoszenie
Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza z nazwą firmy, numerem NIP oraz danymi personalnymi uczestnika szkolenia. Jest to równoznaczne z przyjęciem warunków oferty Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: szkolenia@kpfk.pl lub listownie z dopiskiem szkolenia na adres: Konduktorska 33, 40-155 Katowice.

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do 03/01/2014.

Potwierdzenie
Potwierdzenia zawierające informację o miejscu szkolenia oraz harmonogram zajęć, wysyłamy do uczestników szkolenia najpóźniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem, na adres mailowy podany
w zgłoszeniu. Jeżeli potwierdzenie ma zostać przesłane do innej niż podana jako uczestnik szkolenia osoby, prosimy zaznaczyć ten fakt w zgłoszeniu.

Wpłata
Prosimy o dokonanie wpłaty na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto:
ING S.A. 43 1050 1214 1000 0022 0059 1580

Odwołanie szkolenia
KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania planowanego szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz w przypadku niewystarczającego zainteresowania terminem.


środa, 18 grudnia 2013

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesna rachunkowość w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych”

Gratulujemy naszej Koleżance Wioli Placha zajęcia II miejsca na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesna rachunkowość w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych” odbywającej się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Reprezentując SKNR Rachmistrz (UE w Katowicach) Wiola wraz z Eweliną Papaj przedstawiły referat „Modele wyceny aktywów i pasywów w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych”. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

sobota, 7 grudnia 2013

BCC Dzieciom


      X jubileuszowa edycja imprezy „BCC Dzieciom” organizowanej przez Katowicką Lożę Business Centre Club dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i świetlic środowiskowych z terenu województwa śląskiego odbyła się 29 listopada 2013 na terenie Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu.

Jak co roku KPFK włączyła się w to charytatywne przedsięwzięcie. W imprezie uczestniczyło 1500 dzieci, które mogły w radosnej, mikołajkowej atmosferze korzystać z przygotowanych atrakcji takich jak pokazy policyjne, pokazy ratownictwa oraz zagrać w unihokeja. 
Szlachetna paczka

          W tym roku Kancelaria wraz ze swoimi pracownikami włączyła się w akcję Szlachetna Paczka.
SZLACHETNA PACZKA ma już trzynaście lat. Po raz pierwszy została zorganizowana w Krakowie w 2000 roku. Dzisiaj projekt SZLACHETNEJ PACZKI ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polsce łączy działania setek tysięcy osób. W 2013 roku Paczka jest organizowana w 508 lokalizacjach w całej Polsce.
Pracownicy KPFK wspólnie wybrali rodzinę, potrzebne produkty oraz prezenty świąteczne… a później zostało nam już tylko pakowanie…
I poczucie, że podarunki przez nas przygotowane dotrą przed Gwiazdką dla potrzebującychJ

Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tak pięknym wydarzeniu i dziękujemy!